Autolicytacje

Aktualnie w serwisie: 8574 pojazdów

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY AUTOLICYTACJE.pl

Home >> OBOWIĄZEK INFORMACYJNY AUTOLICYTACJE.pl

 

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż :
1. Dane Administratora Danych Osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
VTEC Stanisław Bednarczyk ul Długa 159 32-091 Michałowice Nip: 944-197-27-31 Email:
kontakt@autolicytacje.pl
2.Cel i zakres przetwarzania danych: Dane osobowe osób, które korzystają z naszej strony
www.autolicytacje.pl i zgłaszają swoją chęć we wzięciu udziału w licytacjach pojazdów, jak i
informowaniu ich o nadchodzących pojazdach które mogą leżeć w ich zainteresowaniu.
Dane osobowe przetwarzamy również w celu marketingu bezpośredniego własnych usług. Przetwarzanie
danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami. Podstawą prawną jest uzasadniony
interes realizowany przez administratora danych osobowych. Nie wykorzystujemy danych osobowych w
celach innych niż przewidziane przepisami prawa.
3.Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom wyłącznie
upoważnionym przez nas: naszym pracownikom oraz podmiotom przetwarzającym (biuro księgowe,
administrator systemu CRM). Państwa dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim.
4 Okres przetwarzania danych osobowych: W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na
podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania
ww. interesu lub do momentu wniesienie sprzeciwu. W przypadku braku konkretnych wymogów
prawnych, przetwarzanie danych osobowych ustaje po upływie 10 lat. Przetwarzamy Państwa dane tylko
w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.
5 Przysługujące prawa: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz
prawo do przenoszenia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Możecie
Państwo skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6 Skarga: Macie Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7 Realizacja umowy: Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości licytacji pojazdów i korzystanie z
newslettera.
8 Profilowanie: Państwa dane nie będą profilowane.
3. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r i ma zastosowanie do umów
zawieranych od tego dnia.

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 RODO (Rozporządzenie o Ochronie DanychOsobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż :


1. Dane Administratora Danych Osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: VTEC Stanisław Bednarczyk ul Długa 159 32-091 Michałowice Nip: 944-197-27-31 Email:kontakt@autolicytacje.pl


2. Cel i zakres przetwarzania danych: Dane osobowe osób, które korzystają z naszej strony www.autolicytacje.pl i zgłaszają swoją chęć we wzięciu udziału w licytacjach pojazdów, jak iinformowaniu ich o nadchodzących pojazdach które mogą leżeć w ich zainteresowaniu .Dane osobowe przetwarzamy również w celu marketingu bezpośredniego własnych usług. Przetwarzaniedanych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami. Podstawą prawną jest uzasadnionyinteres realizowany przez administratora danych osobowych. Nie wykorzystujemy danych osobowych wcelach innych niż przewidziane przepisami prawa.

 

3. Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom wyłącznie upoważnionym przez nas: naszym pracownikom oraz podmiotom przetwarzającym (biuro księgowe, administrator systemu CRM). Państwa dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim.

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych: W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe napodstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustaniaww. interesu lub do momentu wniesienie sprzeciwu. W przypadku braku konkretnych wymogówprawnych, przetwarzanie danych osobowych ustaje po upływie 10 lat. Przetwarzamy Państwa dane tylkow zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

5. Przysługujące prawa: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych orazprawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu orazprawo do przenoszenia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. MożeciePaństwo skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

6. Skarga: Macie Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego - Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych.

 

7. Realizacja umowy: Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości licytacji pojazdów i korzystanie znewslettera.

 

8. Profilowanie: Państwa dane nie będą profilowane.

 

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r i ma zastosowanie do umówzawieranych od tego dnia.

>