Autolicytacje

Aktualnie w serwisie: 8574 pojazdów

Regulamin serwisu

Home >> Regulamin serwisu

I Postanowienia ogólne

§ 1.
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego auto-licytacje.pl, zwanego dalej „Serwisem”, polegających na umożliwieniu Kupującym i Sprzedającym zawierania umów sprzedaży pojazdów. Szczegółowy zakres świadczonych usług określa rozdział III niniejszego Regulaminu.

§ 2.
Właścicielem Serwisu jest "VTEC" Stanisław Bednarczyk, Masłomiąca, ul. Długa 159, 32-091 Michałowice wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9441972731, REGON 357207718, adres poczty elektronicznej kontakt@autolicytacje.pl, zwany dalej „Usługodawcą”.

§ 3.
Usługodawca w ramach Serwisu zawiera umowy o świadczenie usług wyłącznie z osobami fizycznymi, które wyrażą wolę nabycia usług w celach związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym przepisy obowiązujące przyznają zdolność prawną.
Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych przez Kupujących i Sprzedających za pośrednictwem Serwisu.

§ 4.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy obowiązujące przyznają zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie, umożliwiającą zakup pojazdów należących do Sprzedających;
Sprzedającym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usług, umożliwiającą zamieszczanie w Serwisie zaproszeń do zawarcia umowy sprzedaży pojazdów;
pojeździe – należy przez to rozumieć pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h oraz przewóz nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu (samochód osobowy), niezależnie od tego czy jego stan techniczny umożliwia dopuszczenie do ruchu drogowego, którego zakup za pośrednictwem Serwisu może zaoferować Kupujący;
koncie – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Kupującemu, o unikalnej nazwie i haśle dostępowym;
wadium – należy przez to rozumieć sumę pieniężną, od zapłaty której uzależniona jest możliwość złożenia oferty zakupu pojazdu;
przeglądarce – należy przez to rozumieć przeglądarki:
Internet Explorer w wersji 7.0,
Opera 11,
Mozilla Firefox w wersji 12.0,
Google Chrome w wersji 10.0,
Safari w wersji 5.0
- lub nowsze wersje tych przeglądarek;
plikach cookie – należy przez to rozumieć nieszkodliwe dla komputera pliki, używane do pomocy Kupującym w korzystaniu z Serwisu, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową.

§ 5.
Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu są następujące:
komputer PC z procesorem klasy Pentium 1 Ghz, pamięcią operacyjną 128 MB, systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookie albo
komputer Mac z procesorem klasy Intel 867 Mhz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym MAC OS X oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookie.

II Zawarcie umowy o świadczenie usług

§ 6.
Zawarcie umowy o świadczenie usług w Serwisie pomiędzy Kupującym a Usługodawcą następuje w wyniku rejestracji w Serwisie konta Kupującego.
Warunkami koniecznymi do dokonania przez Kupującego rejestracji konta są:
wypełnienie formularza rejestracji, w którego odpowiednich polach należy podać:
adres poczty elektronicznej;
nazwę Kupującego, która będzie służyć do jego identyfikacji w Serwisie (login);
hasło dostępowe do konta;
imię i nazwisko lub nazwę;
adres siedziby;
numer identyfikacji podatkowej.
zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§ 7.
Zawarcie umowy o świadczenie usług w Serwisie pomiędzy Sprzedającym a Usługodawcą następuję indywidualnie poza Serwisem, w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedającego i Usługodawcę.
Niezależnie od treści ust. 1 Sprzedającego wiążą postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie dotyczącym uprawnień Kupujących oraz warunków zawierania umów sprzedaży pojazdów.

III Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

§ 8.
W ramach świadczonych usług Usługodawca umożliwia Kupującemu:
przeglądanie zaproszeń do zawarcia umowy sprzedaży pojazdu zamieszczonych przez Sprzedających;
wyszukiwanie zaproszeń, o których mowa w pkt 1, poprzez określenie marki pojazdu, roku produkcji, przebiegu, pochodzenia lub rodzaju paliwa;
składanie ofert kupna pojazdów.
Złożenie przez Kupującego oferty kupna pojazdu wymaga zapłaty wadium stanowiącego …% proponowanej przez Kupującego ceny za pojazd.
W przypadku zawarcia umowy sprzedaży pojazdu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, wpłacone wadium zaliczane jest na poczet ceny za pojazd należnej Sprzedającemu, do zapłaty której zobowiąże się Kupujący.
W przypadku gdy umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie zostanie zawarta, wadium zwracane jest Kupującemu na wskazany przez niego numer rachunku bankowego, niezwłocznie po upływie ważności zaproszenia do zawarcia umowy zamieszczonego w Serwisie przez Sprzedającego.

§ 9.
W ramach świadczonych usług Usługodawca umożliwia Sprzedającemu zamieszczanie zaproszeń do zawarcia umowy sprzedaży pojazdów, zawierających w szczególności okres ważności zaproszenia, opis pojazdu, w tym opis jego uszkodzeń oraz wyszczególnienie kosztów dostarczenia pojazdu do Kupującego.


IV Zawarcie i finalizacja umowy sprzedaży pojazdu

§ 10.
Zawarcie umowy sprzedaży pojazdu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia oferty kupna pojazdu przez Sprzedającego.
Oferta złożona przez Kupującego przestaje go wiązać, jeżeli przez Sprzedającego wybrana zostanie inna oferta lub Sprzedający nie wybierze żadnej z ofert.
Przyjęcie oferty, o którym mowa w ust. 1 dokonywane jest drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a, niezwłocznie po upływie czasu trwania zaproszenia do zawarcia umowy zamieszczonego w Serwisie przez Sprzedawcę.
Sprzedającemu przysługuje prawo do nie przyjęcia żadnej z ofert przedstawionych przez Kupujących.

§ 11.
Zawierając umowę sprzedaży pojazdu Kupujący i Sprzedający zgodnie oświadczają, iż wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego pojazdu.

§ 12.
Sprzedający dostarcza Kupującemu pojazd będący przedmiotem umowy sprzedaży wraz z dokumentami z nim związanymi pod wskazany przez Kupującego adres, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. e, chyba że strony umowy sprzedaży ustalą inne miejsce dostarczenia pojazdu.
Dostarczenie pojazdu następuje w terminie ustalonym przez Kupującego i Sprzedającego, jednak nie później, niż po upływie … dni od zawarcia umowy sprzedaży.
Dostarczenia pojazdu Sprzedający może dokonać przy pomocy osób trzecich, lub zlecić jego dostarczenie osobom trzecim.
Kupujący zobowiązany jest do odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym w sposób, o którym mowa w ust. 2.
W przypadku odmowy odebrania pojazdu przez Kupującego lub odmowy zapłaty ceny za pojazd, Sprzedający może domagać się naprawienia szkody z tytułu niewykonania umowy przez Kupującego.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 5, wadium zostaje zatrzymane na poczet naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedającego.

§ 13.
Zapłata przez Kupującego ceny za pojazd następuję w chwili odbioru pojazdu.
Na cenę za pojazd składa się kwota zaproponowana przez Kupującego w ofercie kupna pojazdu po potrąceniu wadium oraz koszty dostarczenia pojazdu, wyszczególnione w treści zaproszenia do zawarcia umowy umieszczonego w Serwisie przez Sprzedającego.
Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1 może nastąpić wyłącznie w formie gotówkowej.
Jako dowód zawarcia umowy sprzedaży, w chwili odbioru pojazdu przekazana zostanie Kupującemu faktura VAT.

V Informacja handlowa

§ 14.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej technicznych wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu, w szczególności dotyczących zmian niniejszego Regulaminu oraz ostrzeżeń związanych z korzystaniem z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Wiadomości, o których mowa w ust. 1, nie są informacja handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 15.
Po wyrażeniu zgody przez Kupującego dane podane przez niego podczas rejestracji konta mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami.
Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub po rejestracji, poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym w Serwisie.
Zgoda, o której mowa w ust. 1 ma charakter odwoływalny. W celu odwołania zgody należy przesłać oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

VI Odpowiedzialność

§ 16.
W ramach świadczonych usług Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy,
szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
treści umieszczane w Serwisie przez Sprzedających i Kupujących,
udostępnienie przez Kupujących hasła lub innych danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim,
szkodę wynikającą z dostępu do konta Kupujacego osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Usługodawcy,
szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Kupujących postanowień Regulaminu, w tym również w wyniku korzystania z Serwisu przy pomocy urządzeń i oprogramowania, które nie spełniają wymagań określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 17.
Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych jest zabronione.
Sprzedający oraz Kupujący są odpowiedzialni za publikowane w Serwisie treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego, prawa miejscowego oraz praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu.

VII Postępowanie reklamacyjne

§ 18.
Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w niniejszym Regulaminie, Kupujący lub Sprzedający może składać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w sposób określony w ust. 1.
Ustosunkowanie się zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę następuje drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta, chyba że uzgodniono inny sposób odpowiedzi na reklamację.

VIII Rozwiązanie umowy

§ 19.
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie może nastąpić poprzez:
oświadczenie Usługodawcy, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
oświadczenie Kupującego, bez okresu wypowiedzenia.
W odniesieniu do ofert złożonych przez Kupującego przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy, oświadczenie to ma skutek po finalizacji wszystkich umów sprzedaży zawartych przez Kupującego ze Sprzedającymi lub po upływie ważności zaproszeń do zawarcia umowy, w których Kupujący składał oferty zakupu pojazdów.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Kupujący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub przepisy prawa miejscowego.

IX Zmiany regulaminu

§ 20.
Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę.
W przypadku dokonania zmian Kupujący zostaną o nich powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zalogowaniem na konto, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta.
Akceptacja zmian lub odmowa akceptacji następuje poprzez otwarcie odpowiedniego łącza. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po dokonaniu akceptacji zmian.
Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu oraz poinformowania Kupującego w sposób określony w ust. 2.
Brak akceptacji zmian w terminie … miesięcy od dnia ich ogłoszenia, równoznaczny jest z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą na zasadach określonych w § 19.

X Postanowienia końcowe

§ 21.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.12.2012

§ 22.
Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://www.autolicytacje.pl/kategoria/regulamin.html

>